ความรู้จิตวิทยา

จิตวิทยาเป็นอย่างไร?

 

               ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ เป็นกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ จิตวิทยายังมีความหมายรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้กับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างเช่น การทำกิจกรรมต่างๆ การทำงาน การศึกษา เป็นต้น  คลอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ทั้งทางกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ ความคิดสติปัญญา