เกี่ยวกับเรา

                       จิตวิทยานั้นเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของคนเรา ในเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนตัว ครอบครัว การประกอบสัมมาอาชีพ การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น หรือพฤติกรรมนั้นๆ มีทั้งเทคนิคความรู้ และสามารถที่จะเข้าใจปัญหาดังกล่าวที่เราศึกษานั้นได้และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้