จิตวิทยาสู่การกีฬา

จิตวิทยาสู่การกีฬา

 

” จิตวิทยาการกีฬาเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักกีฬา โค้ชหรือผู้นำทางการกีฬา และเกี่ยวข้องโดยอ้อมกับองค์กร และบุคคลในกระบวนการสังคมกีฬาและประเทศชาติ วัฒนธรรม ค่านิยมของสังคมใหญ่ที่อยู่โดยรอบนักกีฬา เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อนักกีฬาโดยรวมทั้งทางความคิด การประเมินตนเอง จริยธรรมและกรอบพฤติกรรมในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา ”

จิตวิทยาการกีฬา เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อม และกระบวนการกีฬาที่ เริ่มจากการเห็นความสำคัญและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจการเล่น กีฬาฉะนั้นจิตวิทยาการกีฬาจึงสามารถนำมาใช้ได้ตั้งแต่ก่อนการเล่น ขณะ เล่นและหลังเล่นกีฬาและเลือกใช้ตามสถานการณ์และความเหมาะสมของตัว นักกีฬาแต่ละคน โดยมีหลักในการนำไปใช้ ดังนี้

1. ทักษะทางจิตวิทยา ก็เหมือนกับทักษะทางกายที่ต้องมีการลองทำซ้ำๆ ทำหลายครั้งหลายวิธีที่ต้องจัดปรับและพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับตนเอง ดังนั้น จึงควรมีการเรียนรู้ หลากหลายวิธีหลายเทคนิค สามารถนำไปใช้ในการชีวิต ประจำวันได้ทั้งภายใต้ภาวะกดดันและหรือไม่มีภาวะกดดัน

2. การฝึกทักษะทางจิตวิทยา เป็นกระบวนการจัดปรับความคิดและการ ควบคุม ตนเองทั้งทางกายและใจมีผลต่ออารมณ์แรงจูงใจและความเชื่อมั่นใน ตนเองดังนั้นต้องเริ่มจากการเห็นความจำเป็นความสำคัญเชื่อในกระบวนการ ทางจิตวิทยาจึงจะปรับระบบความคิดและเรียนรู้การควบคุมตนเอง เพื่อพัฒนา ความสามารถทางกายโดยมีโค้ชแนะนำและสนับสนุนและนักจิตวิทยาคอย ช่วยเหลือเท่านั้น

3. จิตวิทยากับการสร้างสมรรถภาพทางจิต ให้มีความแข็งแกร่งเข้ม แข็งขึ้นเป็นกระบวนการตลอดชีวิตของการเป็นนักกีฬาที่ต้องรับแทงบอลออนไลน์เรียนรู้ฝึกฝน ตั้งแต่ฝึกซ้อมจนถึงแข่งขัน และหลังการแข่งขันเป็นการสร้างสานความ สัมพันธ์ระหว่างจิตใจและการเล่นกีฬาจนเป็นอัตโนมัติทั้งในสถานการณ์ที่มี ความกดดันและไม่มีความกดดัน

4. จิตวิทยาสังคม เป็นพื้นฐานหนึ่งของจิตวิทยาการกีฬานอกจากจะ เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักกีฬาและโค้ช แล้ว บุคคลและกลุ่มบุคคล กระบวนการ สังคมโดยรอบ โดย เฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชน ที่มีอิทธิพลต่อจิตใจค่านิยม ความรู้สึกและแนวคิดในการเล่นกีฬาและการเป็นนักกีฬาปัจจัยเหล่านี้มีผล ต่อพฤติกรรมการเล่นกีฬามีแรงจูงใจในการฝึกและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความ สามารถ

5. ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา กับ การพัฒนาความสามารถทางการ กีฬา จำเป็นต้องฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นสัดส่วนกันเพราะกายและจิตใจจะพัฒนา ไปด้วยกันนักกีฬาที่เริ่มเล่นและนักกีฬาที่มีความสามารถสูงมักผ่าน กระบวนการฝึกทางกายที่แตกต่างกัน แม้ว่าทักษะทางจิตวิทยาเกิดการเรียน รู้ได้จาก ประสบการณ์หากประสบการณ์ใหม่คล้ายเดิมแต่หากเป็น ประสบการณ์ที่ไม่เคยพบอาจทำให้คาดหวังผลไม่ได้ การฝึกทางจิตวิทยา เป็นการจัดระบบความคิดการควบคุมตัวเองจึงต้องมีการฝึกซ้อมพร้อม กระบวนการตรวจสอบผลการนำไปใช้ทั้งขณะฝึกซ้อมและการแข่งขัน