จิตวิทยาพฤติกรรมนิยม

จิตวิทยาได้รับอิทธิพลจากมุมมองของการรักษาบำบัดปัญหาทางจิตมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้นักจิตวิทยาเน้นการวิจัยและสร้างทฤษฎีการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์เพื่อบำบัดรักษาความผิดปกติทางพฤติกรรม แต่ในปัจจุบันได้มีมุมมองใหม่เกิดขึ้นมาเรียกว่า จิตวิทยานิมาน (Positive Psychology) ซึ่งมองว่า ควรจะเน้นการศึกษาวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ในส่วนที่เป็นอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดทางบวกให้มากขึ้นโดยหวังว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับการป้องกันการเกิดปัญหาทางจิต เนื่องจากจิตวิทยานิมานมีรากฐานมาจากการรับรู้ปรากฎการณ์รอบตัวและให้รับแทงบอลออนไลน์ความสำคัญกับการมองโลกในแง่ดี การมีความสุข ความมั่นใจในความสามารถของตน ความหวังและความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานและการประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตามในทางพระพุทธศาสนานั้นยังเห็นว่า การติดยึดอยู่กับการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ทางโลกยังคงไม่ใช่หนทางที่จะทำให้จิตสงบ สว่างสะอาดได้ แต่ควรเข้าใจไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และหลักอุเบกขาคือการรับรู้แบบรู้เหตุผลแล้วปล่อยวางจึงจะไม่กระทบกระเทือนจิตใจ