จิตวิทยาการบริหารกับการทำงานออนไลน์

จิตวิทยาการบริหารกับการทำงานออนไลน์

จิตวิทยาการบริหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและคนให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยยึดหลักความจริงใจต่อกันหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นพื้นฐาน การทำงานออนไลน์ทั้งการขายสินค้าหรือบริการเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนและเกี่ยวกับงานเช่นเดียวกับการทำงานในองค์กร

ส่วนที่แตกต่างไปจากการทำงานในองค์กรทั่วไป คือ การทำงานออนไลน์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอาจไม่เคยพบเห็นหน้าตาหรือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อน สิ่งที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในการทำงานร่วมกัน จึงต้องมีหลักจิตวิทยาการบริหารเข้ามาเกี่ยวข้อง

หลักจิตวิทยาการบริหารกับการทำงานออนไลน์

1.ศึกษาให้รู้ความต้องการที่แท้จริงของแต่ละฝ่าย
หากเป็นผู้รับจ้าง เป็นพ่อค้าแม่ค้า ต้องศึกษาให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้าต้องการ ตัวอย่างเช่น รับจ้างดูแลเพจ ดูแลคอนเทนต์

สิ่งที่ผู้รับจ้างหรือนักเขียนต้องทำความเข้าใจก็คือ ลูกค้าต้องการนำเสนอสิ่งใด เสนอขายสินค้า สร้างตัวตนหรือสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ในกรณีมุ่งเน้นการสร้างตัวตนหรือสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก หากเป็นเว็บขายสินค้า นักเขียนต้องสอดแทรกการขายโดยไม่ให้ผู้อ่านรู้สึกว่านั่นคือการขาย เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ว่าจ้าง

2.แสดงถึงความจริงใจและให้ความสำคัญ
การทำงานออนไลน์ จะใช้วิธีติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง เช่น สั่งงาน สั่งซื้อสินค้าผ่านไลน์หรือทักอินบ๊อกซ์ สิ่งที่จะแสดงถึงความใส่ใจและให้ความสำคัญเมื่อลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างพิมพ์ข้อความทักมาไม่ว่าด้วยเรื่องใด ๆ เมื่ออ่านแล้วต้องรีบตอบกลับ

หากไม่สามารถตอบได้ในเวลานั้นควรหาเวลาบอกกล่าวสั้น ๆ ว่ายังไม่สามารถให้คำตอบหรือแจ้งรายละเอียดได้ สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ถือเป็นจิตวิทยาการ บริหารที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน

3.สร้างตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์
การทำงานผ่านสังคมออนไลน์ จะใช้วิธีสื่อสารผ่าน Social เป็นหลัก ความแปลกแตกต่างจากการทำงานทั่ว ๆ ไป ก็คือ คนที่ทำงานร่วมกันบนโลกออนไลน์จะไม่เคยพบเห็นตัวเป็น ๆ กันมาก่อน

ดังนั้น การสร้างตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์หรือทำให้คนเห็นทักษะความสามารถที่เรามีอยู่ คือจิตวิทยาการบริหารอย่างหนึ่งเป็นการสร้างช่องทางหรือสร้างโอกาสให้ได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธา ก่อให้เกิดการซื้อขายสินค้าหรือบริการรวมถึงการจ้างงานต่างๆตามมา

จิตวิทยาการบริหารกับการทำงานออนไลน์

การสร้างตัวตนให้เป็นที่ประจักษ์บนโลกออนไลน์ ทำได้หลายวิธี และวิธีที่ได้รับความนิยมได้แก่ การโพสต์ความเป็นตัวตนของเราผ่าน Facebook, Instagram, Fan page และ เว็บไซต์ส่วนตัว หรือช่องทางอื่น ๆ

ลักษณะการนำเสนอไม่เพียงบ่งบอกความเป็นตัวหรือความรู้ความสามารถที่มีอยู่ แต่ยังต้องมีทักษะการ นำเสนอที่สอดแทรกแง่คิดมุมมอง หรือแนวคิดดี ๆ อย่างสม่ำเสมอ และความสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพราะจะทำให้แบรนด์หรือตัวตนแทงบอลออนไลน์ของเรามีโอกาสอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างยั่งยืนและยาวนาน

4.ให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ให้
“ยิ่งให้ยิ่งได้รับ” เป็นจิตวิทยาการบริหารที่นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ สำหรับการทำงานบนโลกออนไลน์ความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็สามารถล้มเหลวได้ในเวลาเดียวกันหากหวังผลประโยชน์หรือต้องการที่จะได้เพียงฝ่ายเดียว

การเป็นผู้ให้ เช่น การนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า กล้าที่จะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้เกิดการบอกต่ออย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์ที่จะตามมา ก็คือ ประโยคที่ว่า “ยิ่งให้ยิ่งได้รับ” นั่นเอง

5.เรียนรู้ความต้องการของคน
การทำงานอยู่ในสังคมออนไลน์ หลักจิตวิทยาการบริหารที่ต้องศึกษาเรียนรู้ ก็คือลำดับขั้นความต้องการของบุคคล ตามแนวคิดทฤษฎีของ มาสโลว์ ศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยา เห็นว่าความต้องการของคนมีหลายระดับโดยเรียงลำดับจากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูงสุดก็คือความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

ความสำคัญในการเรียนรู้ความต้องการของบุคคลบนโลกออนไลน์ ทำให้สามารถร่วมงานกับบุคคล ที่เราไม่เคยพบหน้าหรือรู้จักกันมาก่อนได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อมีความเข้าใจตรงกันความยั่งยืนในการทำงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จมีรายได้มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินก็เป็นเรื่องง่าย

 

จิตวิทยาการบริหารกับการทำงานออนไลน์ หลักใหญ่ ๆ ก็คือการสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จัก และการเรียนรู้ความต้องการของบุคคล โดยผสมผสานความรู้ทางด้านบริหารกับความรู้ทางด้านจิตวิทยาเข้าด้วยกัน แต่สิ่งสำคัญสำหรับการทำงานออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ ก็คือทุกสิ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง แม้โลกออนไลน์จะเป็นเพียงโลกเสมือนจริงก็ตาม